Политика за личните данни (GDPR)

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ (GDPR)

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Настоящата Политика за поверителност на данни предоставя информация относно както следва:

 • начина, по който Екоенерджи - Елена" ЕООД, наричано за краткост АДМИНИСТРАТОР обработва лични данни на www.mezeta.bg физически лица, които заредят в ползваното от тях техническо устройство интернет адреса , наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛ/

 

 • урежда организацията, вътрешния ред, техническите и организационни мерки при обработване на лични данни и допустимия вид защита.

 (2) Настоящата политика е в сила от 24.11.2020 г. и е неразделна част от Общите условия за ползване на уебсайта с адрес (URL)www.mezeta.bg.

 1. ДЕФИНИЦИИ

Чл.2. (1) Употребените в настоящата Политика за поверителност и защита на лични данни, имат следното значение:

„Лични данни“ – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Обработване“ – всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

“Администратор” – търговско дружество "Eкоенерджи - Елена" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. Иван Момчилов 57, на, вписано в регистъра на търговските дружества към Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ с ЕИК 201477056, представлявано от своя управител и законен представител Пенчо Трухчев, което управлява и поддържа Уебсайта и Платформата;

„Съгласие на субекта на данните“ – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

„Бисквитки“ – малки файлове с данни, които се поставят във вашия компютър или устройство от вашия браузър. Бисквитките позволяват на уеб сървърите да прехвърлят данни към даден компютър или устройство за архивиране и други цели. С помощта на бисквитките даден уебсайт може да стане по-лесен за ползване.

(2) Всички дефиниции, дадени в Общите условия, са приложими и в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни.

III. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.3. (1) Администраторът на Платформата www.mezeta.bg e "Eкоенерджи - Елена" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. Иван Момчилов 57, на, вписано в регистъра на търговските дружества към Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ с ЕИК 201477056

(2) Администраторът има следните данни за контакт:

За контакт: "Eкоенерджи - Елена" ЕООД

телефон за връзка: 0888 54 68 56

електронна поща: mezeta.truhchev@gmail.com

 

За контакт с Длъжностното лице по защита на данните:

 

телефон за връзка: 0888 54 68 56

електронна поща: mezeta.truhchev@gmail.com

 

За контакт с Комисия за защита на личните данни:

адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

телефон: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

електронна пощаkzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

електронен сайт: www.cpdp.bg

 

 1. ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО И ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Чл.5 Администраторът спазва следните принципи при обработката на вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.6. При изпращане на поръчка без регистрация или запитване чрез формата за контакт, Доставчикът ще изиска и обработи лични данни, които са необходими единствено и само за изпълнение на доставка и заплащане на заявената поръчка, а именно както следва:

 • име и фамилия;
 • име на фирма /по избор/;
 • eлектронен адрес;
 • телефон;
 • държава, населено място, пощенски код и адрес;

Чл.7. Автоматично от всички потребители се предоставят и лични данни с цел да бъде използвана функционалността на платформата, а именно:

 • Устройство, от което потребителят зарежда платформата и свързаната с него информация – версия, операционна система, уникални идентификатори и др.;
 • Локация /Вашето местоположение/ – използват се най-различни технологии , като: GPS, IP адрес, точки за достъп до Wi – Fi, както и мобилни точки;
 • Всички технически подробности, като: IP адреса на Вашето устройство, часова зона и операционна система;
 • Данни, събирани при прочит на бисквитки, в случай, че са приети от съответния потребител.

Чл.8. Доставчикът не събира и обработва лични данни, които:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения;
 • разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
 • се отнасят до здравословното състояние, сексуалния живот или до човешкия геном, освен в случаите, когато е постъпил сигнал за нежелан страничен ефект след употреба на продукт;
 • се предоставят от потребители, ненавършили 16-годишна възраст, без съгласието на родителите или законните им представители. Администраторът ще изтрива всякаква информация, изпратена от или отнасяща се до потребители, за които е известно, че са ненавършили 16-годишна възраст и не са получили съгласието на своите родители или законни представители да използват платформата, услугите и съдържанието.

Чл.9. Доставчика на платформата събира и обработва лични данни единствено със следните цели:

 • Изпълнение, доставка и заплащане на поръчаните от потребителя стоки.
 • За целите на счетоводното отчитане.

Чл.10. За търговските отношения, възникнали между Търговеца и Потребителите се прилага българското законодателство.

Чл.11. Всички спорове, възникнали от настоящата политика или отнасящи се до нея, включително спорове, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани извънсъдебно по взаимно съгласие на страните, а при непостигане на такова съдебно пред компетентния съд на Република България.

 1. ОТГОВОРНОСТ НА ДОСТАВЧИКА, ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.12. (1) Доколкото услугите на платформата не са предназначени за лица, ненавършили 16 – годишна възраст и не получили съгласието на свойте родители или законни представители, техни лични данни не се събират и обработват. При невярно предоставена информация относно възрастта на потребителя доставчикът не носи отговорност за събраните и обработени лични данни на непълнолетни лица.

(2)  Доставчикът обработва лични данни на физически лица /физически лица – клиенти, физически лица – контрагенти, физически лица, представляващи юридически лица и/или други организации, други физически лица в преддоговорни и/или договорни отношения/, при спазване на изискванията на Регламент 2016/679, действащия към момента на предоставяне на услугата Закон за защита на личните данни, Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива на защита, както и с Вътрешни правила за мерките и средствата за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни на Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за невярно предоставени данни. 

(4) Доставчикът не гарантира, че платформата ще бъде достъпна непрекъснато и че няма да се появят определени грешки в достъпа до нея.

Чл.13. Потребителят декларира, че с приемането на настоящата Политика за поверителност и защита на лични данни е запознат и се съгласява, че за изпълнение на предоставяните му услуги личните му данни могат да бъдат предавани на свързаните с Доставчика, външни консултанти, адвокати, счетоводители, одитори и/или финансови институции, както и на други трети лица във връзка със събиране на вземанията на Дружеството включително, т.нар. колекторски дружества и частни съдебни изпълнители, както и за изпълнението на техническа обезпеченост и изпълнение на услугите – могат да се предоставят на телекомуникационни доставчици, куриерски служби и други подобни.

Чл.14. Потребителите имат право да осъществяват достъп до платформата без предоставяне на лични данни и регистрация, но за да бъде направена поръчка – те са задължителни.

VII. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.15. (1) Критериите, използвани за определяне на периода на съхранение на лични данни са предвидените в националното законодателство както и посочените в Регламента правни рамки. След изтичането на определения от Регламента срок, съответните данни се заличават по установени правила, ако вече не са необходими за изпълнението на договор или за възникване на договор между двете страни.

(2) Ако целта за съхранение не е приложима или ако срокът на съхранение, определен от европейския законодател или друг компетентен законодател, изтече, личните данни в срок до 12 месеца след изтичане на срока или постигане на целта се блокират или изтриват в съответствие със законовите изисквания.